Stadgar

Stadgar för folkmusikföreningen Nääsville Bluegrass Music Association
Stadgar antagna på årsmötet 2020-02-16


§ 1 Namn
Föreningens namn är Nääsville Bluegrass Association, NBMA. Org nr: 857210-1486


§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborgs stad.


§3 Ändamål och uppgifter
Föreningen är en öppen och demokratisk organisation som ska verka för att främja det kulturella intresset för, och spridningen av, amerikansk folklig musik med fokus på Bluegrass och Oldtime musik.

Föreningen är ideell.


För att fullgöra sina uppgifter ska föreningen bl a anordna spelkvällar, ”jamsessions” som ska vara öppna för allmänheten, arrangera konserter samt samarbeta med andra folkmusikföreningar.


§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning, värdegrund om allas lika värde samt följer föreningens stadgar.


 • Medlemskap i föreningen kan endast erhållas av enskild person
 • Medlemskapet innebär att man stödjer föreningens verksamhet, har rösträtt, kan skriva motioner till årsmötet, får delta på årsmötet, rätt att välja styrelse och ordförande, medverka i arbetsgrupper
 • Medlemsavgift betalas från och med den tidpunkt då inträde skedde och gäller för det kalenderåret. Avgiftens storlek fastställs av styrelsen för ett år i taget


Följande typer av medlemskap finns:

 1. Enskilt medlemsskap: Betalat årsavgift. Halv avgift betalas av ungdom t.o.m. det år hen fyller 25 år. En röst.
 2. Familjemedlemskap: Betalat årsavgift med uppgift på övriga familjemedlemmar. Samtliga medlemmar bor på samma adress. En röst.
 3. Hedersmedlemskap: Enligt särskilt beslut i Styrelsen. Av good will karaktär. Betalar ej årsavgift. Saknar rösträtt.
 4. Särskilt hedersmedlemskap: Enligt särskilt beslut i styrelsen. Av förtjänst. Betalar ej årsavgift men har rösträtt. Medlem som varit verksam i styrelsen eller motsvarande under en sammanhängande period av 12 år kan kvalificera sig.
  Uteslutning ur föreningen kan ske då medlem uppsåtligt brutit mot stadgarna, eller på annat sätt uppträtt illojalt mot föreningen. Föreningsstämman beslutar om uteslutning.


§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av:


 • 1 ordförande
 • 1 sekreterare
 • 1 kassör
 • Samt högst fem övriga ledamöter.


Ordföranden utses av föreningsstämman liksom övriga styrelsen. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och övriga funktioner. Styrelsen sammanträder i regel fyra gånger per år. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs närvaro av minst halva styrelsen (innefattande även telefonmedverkan/motsv). Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 6 Revisorer
Revisorerna, vars antal ska vara högst två, utses av föreningsstämman.


§ 7 Årsmöte
Årsmöte hålls senast den 31 mars året efter räkenskapsåret. Följande ärenden ska då behandlas av föreningsstämman:


 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av årsmötesordförande
 • Utseende av justerare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse inkl bokslut
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Budget
 • Fastställande av medlemsavgift för året
 • Övriga frågor


Ordinarie årsmöte ska hållas minst en gång per år. Anmälan av övriga frågor ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet.
Styrelsen beslutar om eller när extra möte ska hållas. Extra möte ska dock hållas när minst 40 procent av medlemmarna begär detta. Endast de ärenden som föranlett mötet får då behandlas.

Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

För stadgeändring, se dock § 10.

Kallelse till årsmötet ska ske genom att medlemmarna underrättas per brev eller e-mail senast två veckor före mötet. Kompletterande annonsering i sociala medier kan även ske.


§ 8 Firmatecknare
Styrelsen utser den eller de personer som har rätt att teckna föreningens firma.


§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.


§ 10 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas, av två på varandra följande medlemsmöten (t ex årsmöte och extrainkallat medlemsmöte), med tre fjärdedels majoritet.


§ 11 Upplösning
Föreningen ska upplösas om detta beslutas av två på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses ska, om inte föreningsstämman beslutar annat, dess tillgångar fördelas mellan medlemmarna med lika andelar.