Årsmöte 2020

Medlemmar i Nääsville Bluegrass Music Association kallas till ordinarie årsmöte, söndagen den 16 februari 2020 kl 15.00 på Båtmansgården, Orkestergården 4, Västra Frölunda


Dagordning:

§ 1 Mötets Öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justeringsperson
§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd och genomgång av medlemsförteckningen
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Ekonomi och verksamhet
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning samt
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Behandling av inkomna motioner
§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter

§ 14 Val av revisor
§ 15 Val av valberedning
§ 16 Förslag till beslut av reviderade stadgar fr o m 2020 (Håkan Berg)
§ 17 Medlemsrekrytering (Torsten Jacobsson)
§ 18 Övriga frågor anmälda före årsmötet
§ 19 Mötets avslutande


Läs föreningens reviderade stadgar här >>>


Rösträtt har personer som har betalt medlemsavgift för det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 10 dagar före mötet (senast 6 februari 2020). Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

Motion skickas till ordförande hakan.berg.gbg@gmail.com.

NBMA

 

Nääsville Bluegrass & Music Festival arrangeras årligen av föreningen Nääsville Bluegrass Music Association.

KONTAKT / CONTACT US

310 61, Ätran

SWEDEN

SPELA PÅ FESTIVALEN / PLAY

 

Vill du spela på festivalen eller på öppen scen? Do you want to play at the festival?

 

Läs mer / Read more

© Copyright. All Rights Reserved.